Anastasia Groza (Timosencova)

Informații personale

Familia / Prenumele

Groza (Timoşencova) Anastasia

Adresa

str. Academiei 3, Chişinău, Republica Moldova

Telefon

 +373  22 739663 sau 069513114

Serviciu: +373 22 739663

Fax

+373 22 739663

E-mail

atimoshencova@gmail.com

Naționalitate

Republica Moldova

Data nașterii

22 aprilie, 1989

Sex

Feminin

Starea civilă

Căsătorită

 

Experienţă profesională

Date

15.11.2012- până în prezent

Funția de bază

colaborator ştiintific stagiar în Lab.de Hidrogeologie

Activitatea și responsabilitatea

 procesarea datelor la calculator, elaborarea modelelor

geostatistice, întocmirea hărţilor hidrogeologice

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de Geologie și Seismologie, Academia de Științe,

Moldova

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Educaţie şi pregătire

Date

2007-2012

Titlul calificării primite

Licenţiat în Geografie

Principalul subiect

Geografie

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Universitatea de Stat Turaspol, Facultatea de Geografie,

Specialitatea de Limba Engleza

Clasificarea la ninel național și

internațional

Geograf, Profesor de limba engleză

 

Date

2012-2014

Principalul subiect

Geoinformatica

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Universitatea de Stat Tiraspol, Facultatea de Geografie,

Specialitatea de Geoinformatică

Clasificarea la ninel național și

internațional

Specialist în sisteme geoinformaționale

 

Participarea la proiecte și cercetari internaționale

01.10 -01.12. 2013

Научный проект, выполняемый молодым ученым под

 руководством кандидатов и докторов наук в научных

 организациях Российской Федерации в 2013 году.

Грант РФФИ, № проекта 13-05-90919. Название проекта:

«Гидрогеохимические условия формирования вод

урбанизированных территорий в различных условиях

антропогенной нагрузки (на примере г.Кишинев,

Молдова» - Национальный исследовательский Томский

политехнический университет, 2013 

01.10 -01.12. 2014

Научный проект, выполняемый молодым ученым под

 руководством кандидатов и докторов наук в научных

 организациях Российской Федерации в 2014 году. Грант

РФФИ, № проекта 14-35-50510. Название проекта:

 «Моделирование процессов вторичного

 минералообразования питьевых межпластовых подземных

 вод северо-центральной части Молдавии» -

 Национальный исследовательский Томский

 политехнический университет, 2014

 

Abilităţi personale

Limbi

Română: Utilizator competent

Rusă: Limba maternă 

Engleza: Utilizator competent 

Aptitudini organizatorice

Capacitatea de incadrare activa in cadrul echipei de lucru,

comunicabilitate, cercetător independent, lucru în cîmp,

seminare, pregătirea de proiecte

Aptitudini tehnice

xerox, scaner, printer, etc.

Competenţa în calculator

Cunoaşterea Calculatorului Softuri: ArcGIS, MapInfo, Surfer,

Camtasia Studio, FontCreator, Adobe Photoshop, CorelDraw,

 Windows, Windows commander, Internet, E-mail

Microsoft office (Word, Excel, Access, Power point)

Mă familiarizez relativ uşor cu noile programe la calculator

Publicații

Teza de licenţă: ”Particularităţile structurii geologice ale

Municipiului Chisinău”(Chişinău, 2012, 75 p.)

Teza de master: “Геоинформационная система состояния

грунтовых вод территории г. Кишинэу (методологические

аспекты)” (Chişinău, 2014, 67 с.)

 

Articole

1.   Морару К.Е., Тимошенкова А.Н. Оценка точности

 компьютерных карт уровней подземных вод:

 применение различных методов интерполяции,

 Республика Молдова. – Комплексные проблемы

 гидрогеологии. Тезисы докладов научной конференции

 «К 125-летию со дня рождения проф. Б.Л.Личкова»,

С.-Петербургский государственный университет, г. С

-Петербург, 2013 г.

2.   Moraru C., Timosencova A. Evaluation of spatial

interpolation methods for groundwater (case study, the Rep.

of Moldova). – In: Buletinul Institutului de geologie si

seismologie al ASM, 2013, nr.1, pp. 24-41.

3.   Girlea A., Timosencova A., Moraru O. The distribution of

 dissolved hydrogen in the groundwater of the Republic of

 Moldova. Scientific international conference for PhD

 students”contemporary trends of scientific development:

 visions of young researchers”, Chișinău, 2014,  p. 64.

4.  Moraru C., Dilan V., Timoșencova A. SIG pentru

Hidrogeologie: acvifer freatic, municipiul Chisinau,

Republica Moldova. Conferința știiințifică cu participare

internațională ”Mediul și dezvoltarea durabilă” ediția II-a

22-24 mai 2014, Chișinău.

5.  Морару К.Е., Тимошенкова А.Н, Гырля А.В. О

 геохимии грунтовых вод бассейна р. Днестр (на

 примере бассейна р. Ботны). Геоэкологические и

 биоэкологические проблемы Северного

 Причерноморья. Материалы V Междунородной

научно-практической конференции. Тирасполь, 14

ноября 2014, сс. 173-175

6.  Тимошенкова А.Н., Морару К.Е. Изучение

геохимических свойств грунтовых вод г. Кишинэу с

 применением ГИС. Buletinul Institutului de Geologie şi

 Seismologie al AŞM, N1, 2014, 127-137

7.  Timoshenkova A.N., Pasechnik E.YU., Tokarenko O.G.

Equilibrium of Groundwater with Carbonate Minerals of

the Water-Bearing Rocks under Anthropogenic Impact (by

 the example of Kishinev, Moldova). XVIII International

 Scientific Symposium in Honour of Academician M. A

. Usov: PGON2014 IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth

and Environmental Science 21 012024 doi:10.1088/1755-

1315/21/1/012024, 2014, 1-6 p.

8.    Тимошенкова А.Н., Морару К.Е., Пасечник Е.Ю

 Равновесие грунтовых и межпластовых подземных вод

 с минералами горных пород (на примере Республики

Молдовы) Buletinul Institutului de Geologie şi

 Seismologie al AŞM, N2, 2014, 92-111

9.   Тимошенкова А.Н., Морару К.Е. Роль системы вода –

порода в формировании геохимии подземных вод (на

 примере грунтовых вод г. Кишинэу), Buletinul Institutului

de Geologie şi Seismologie al AŞM,2015 (в печати)

10.  Тимошенкова А.Н., Морару К.Е., Пасечник Е.Ю,

Токаренко О.Г. Равновесие грунтовых и межпластовых

 подземных вод с минералами водовмещающих пород

 (на примере Республики Молдовы) Материалы

Всероссийской конференции с международным участием

 «Современные проблемы гидрогеологии, инженерной

геологии и гидрогеоэкологии Евразии» с элементами

 научной школы, 2015 сс. 555-560

11.  Timoshenkova A.N., Moraru C. Ye., Pasechnik Ye. Yu.,

Tokarenko O.G., and Butoshina V.A. Ground and

Intermediate Water Equilibrium with Water-Bearing Rock

Minerals (Moldova) under Anthropogenic Impact. SPGE

2015 IOP Publishing IOP Conf. Series: Earth and

Environmental Science, 33 (2016) 012025

doi:10.1088/1755-1315/33/1/012025.

12.  Тимощенкова А. Общая гидрогеология,

гидрогеохимия и геоэкология грунтовых вод г.

Кишинэу. Materialele conferentei stiintifice nationale cu

participare international “Mediul si dezvoltarea

durabila”, editia a III-a, Universitatea din Tiraspol

(Chisinau), 2016, ISBN: 978-9975-76-170-3. p. 141- 146.

13.Тимошенкова А. Н. Геоинформационная система

состояния грунтовых вод территории г.Кишинева

(методологические аспекты). Материалы:

Шестнадцатая международная молодежная научная

конференция «Экологические проблемы

недропользования», 2016, Санкт-Петербургский

государственный университет, С. 331-333

 

Rapoarte

1.    Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E., Botnari

 A., Spatari Gh., Moraru O., Olari A., Zvezdenco A.,

 Timosencova A. Bilanţul hidraulic şi hidrogeochimia

 apelor subterane freatice în spaţiile rurale ale Moldovei

 (sectorul Centru – Est). – Chisinau, IGS ASM, 2012. 90 p.

2.    Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E., Botnari

 A., Spatari Gh., Moraru O., Olari A., Zvezdenco A.,

 Timosencova „Studiul de fezabilitate a amplasării lacului

 de acumulare pe rîul Cogîlnic (or.Cimişlia)”, 2012.

3.    Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E.,

Timosencova A., Gîrlea A., Iaţco L., Moraru O., Burduja

I., Ţurcan L., Parasciuc V., Olari A. Studiul şi evaluarea

vulnerabilităţii la poluarea resurselor de apă subterană de

 pe teritoriul Republicii Moldova – Chisinau, IGS ASM,

 2014. 223 p.

4.    Тимошенкова А.Н., Пасечник Е.Ю. Моделирование

 процессов вторичного минералообразования питьевых

межпластовых подземных вод северо-центральной

 части Молдавии. Отчет по Гранту РФФИ 14-35-50510,

 Томск, 2014