Elena Matveeva

Informații personale

Familia / Prenumele

Matveeva Elena

Adresa

Domiciliul: str. Academiei 4, ap 75, Chişinău, Republica

Moldova, MD 2028

Telefon

Serviciu: +373 22 739663

Fax

+373 22 739663

E-mail

Matveeva61@mail..ru

Cetaţenie

Republica Moldova

Data nașterii

6 August 1961

Sex

Feminin

 

Experienţă profesională

Date

1983 – prezent

Funția de bază

colaborator ştiintific în Lab.de Hidrogeologie

Activitatea și responsabilitatea

Pregătirea rapoartelor şi a articolelor ştiinţifice, pregătirea

datelor geologice şi procesarea lor la calculator, cercetări

hidrogeochimice şi hidrologice

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de Geologie și Seismologie,Academia de Științe,

Moldova

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Educaţie şi pregătire

Date

1978-1983

Titlul calificării primite

hidrogeolog

Principalul subiect

Hidrogeologie

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Universitatea de Stat din Odesa, Ucraina, Facultate de

Geografie şi Geologie

Clasificarea la ninel național și

internațional

hidrogeolog

 

Abilităţi personale

Limbi

Română: Utilizator competent

Rusă: Limba maternă

Engleza: Utilizator competent 

Ucraineana: Utilizator competent

Aptitudini organizatorice

Capacitatea de incadrare activa in cadrul echipei de lucru,

comunicabilitate, cercetător independent, lucru în cîmp,

seminare, pregătirea de proiecte

Aptitudini tehnice

xerox, scaner, printer, etc.

Competenţa în calculator

Cunoaşterea Calculatorului (Windows, Norton, Windows

commander, Internet, E-mail)

Microsoft office (Word, Excel, Access, Power point)

Mă familiarizez relativ uşor cu noile programe la calculator

Publicații

1.                    Черкез Е.А., Матвеева Е.Н., Вальчук А.Е. Оценка

эффективности противооползневых мероприятий по

 результатам моделирования. В сб. «Оползни

 Молдавии и охрана окружающей среды». 0,2 п.л.,

 Кишинев, «Штиинца», 1983 г.

2.                   Сыродоев Г.Н., Матвеева Е.Н. Оценка эффективности

использования малопродуктивных земель под сады и

 виноградники. В сб. «Молодежь, наука,

производство». 0.05 п.л., Кишинев, «Штиинца», 1984 г.

3.                  Матвеева Е.Н. Перспективы применения методов

 моделирования оползневых процессов в условиях

 Молдавии. В сб. тез. докл. «III съезд

 географического общества Молдавии». 0.2 п.л.,

 Кишинев, «Штиинца», 1985 г.

4.                  Матвеева Е.Н., Сыродоев Г.Н. Особенности

 моделирования оползневого процесса в условиях

 Молдавии. В сб. тез. докл. VI Всесоюзного совещания

 по изучению четвертичного периода: «Корреляция

 отложений, событий и процессов антропогена». 0.05

 п.л., Кишинев, «Штиинца», 1986 г.

5.                  Леваднюк А.Т., Сыродоев Г.Н., Матвеева Е.Н. и др.

Разработать научные основы рационального

 использования оползнеопасных территорий Молдавии

 с целью предотвращения активизации оползней при

 линейном строительстве и с/х освоении. М: ВНТИ

 Центр инв. номер 028600912, 1986 г.

6.                  Сыродоев Г.Н., Матвеева Е.Н., Загаровская А.С. Опыт

 оценки рельефа на примере южного мелиоративного

полигона. - //Мелиорация и химизация земледелия

 Молдавии. 0.05 п.л., Кишинев, 1988 г.

7.                  Установка для определения деформаций склонов.

 Авторское свидетельство № 166341, Заявл. 27.06.89 №

4711101/28 Опубл. БН 1991 № 26, МКИ G01B11/16

8.                  Зеленин И.В., Подражанский В.А., Вербицкий И.Э. и др.

«Изучение процессов и закономерностей формирования

ресурсов и режима подземных вод Молдовы в условиях

 техногенного воздействия». Обобщить существующую

 информацию о гидрогеологических условиях и опыт

 эксплуатации грунтовых вод и разработать

 математические модели зависимости элементов

 баланса грунтовых вод от основных определяющих

 факторов. Отчет, Кишинев, 1991 г.

9.                  Matveeva E.N. The effect of the aquifer's nonhomogeneity

 on the ground-water balance and regime forming.

 /Влияние Фильтрационной неоднородности

 водоносных горизонтов на формирование баланса и

режима грунтовых вод/.

10.           Зеленин И.В., Подражанский В.А., Матвеева Е.Н. и др.

 Изучение процессов и закономерностей формирования

ресурсов и режима подземных вод Молдовы в условиях

 техногенного воздействия. Отчет, Кишинев, 1995 г.

11.    С.Moraru, E.Matveeva, P.Negruta, L.Romanov, V.Neaga

 Studiul Hidrogeologic al teritoriului Rezervatiei Naturale

de Stat «Padurea Domneasca» in vederea elaborarii

 recjmendatiilor referitoare la influenta apelor subterane

 asupra vegetatiei rezervatiei. Darea de Seama. Or. Chisinau,

 a. 1997.

12. Moraru C.E., Matveeva E.N. Modern database for

Moldova's groundwater and its utilization - Abstracts of the

 third international scientifically – practical conference

«Moldova water», p.120-122, or. Chisinau, a. 1998

13.     Moraru C.E., Matveeva E.N., si al. Reevaluarea condifiilor

hidrogeologice a R, Moldova. Raport, Inst.de Geofizica si

 Geologie al AS RM, 200 p., or. Chisinau, a. 2000.

14.     Moraru C.E., Matveeva E.N., si al. Estimarea potencialului

hidromineral al apelor sudterane a R. Moldova. Raport,

Inst.de Geofizica si Geologie al AS RM, 110 p., or. Chisinau,

a. 2000.

15.     Moraru C.E., Arnaut N.A., Matveeva E.N., si al.

Characteristica hidrogeologica a gradii botanice. 30 p. Or.

Balti, 2005.

16.     Moraru K.E., Измайлова Д.Н., Матвеева Е.Н. и др.

 Изучение процессов образования качества

подземных вод республики Молдова с целью их

практического и надежного использования 2001 - 2005 гг.

(Заключительный отчет), 304 стр., Кишинев, 2005 г., АН

 РМ Ин-тут Геофизики и Геологии, УДК 551.491.4:551

 (478), № гос. регистрации 0101 MD 01944.

17. Матвеева Е.Н., Матвеева А.А. Ресурсы недр Молдовы –

пространственные модели, запасы, анализ, стоимость.

Buletinul IGS AŞ Moldovei, № 1, 2007, р. 68 – 80.

18. C.Moraru, N.Arnaut, V.Botnaru, Matveeva E.N. si al.

Raport la Proiectul ”Estimarea ecologică complexă a zonei

 carstice Criva-Drepcăuţi”. Chisinau, 2007, 182 p.

19. C. Moraru, N. Arnaut, V. Botnaru, Matveeva E.N. ş. a.

Raport la proiectul „Studiul de fizabilitate a condiţiilor

geologice, speologice şi geochimice a peşterii Surprizelor”,

Chisinau, 2008, 70 p.

20. C. Moraru, N.Arnaut, V. Botnaru, Matveeva E.N. si alt.

 Carstul in gipsurile din nord-vestul Moldovei.

/Monografie./Chişinau, 2008, 192 p.

21. C. Moraru, G. Stasiev, N.Arnaut, Matveeva E.N. si alt.

 Estimarea influenţei carierei Criva asupra ecosistemelor

acvatice, aeriene şi de suprafaţă terestră a teritoriilor

limitrofe, ţinînd cont de geochimia rocilor sterile şi de

 zăcămînt”. Raport. - Chişinău, 2009, 189 р.

22. Морару К.Е., Матвеева Е.Н.  Макро- и

 микрокомпоненты грунтовых вод Молдовы. - Buletinul

IGS AŞ Moldovei, № 1, 2009.

23. Морару К.Е., Ботнару В.Б., Матвеева Е.Н. Геохимия

четвертичных и неогеновых пород северо-западной

 окраины Молдовы (на примере разрезов гипсового

 карьера с. Крива). - Buletinul IGS AŞ Moldovei, № 2,

 2009.

24. Морару К.Е., Стасьев Г.Я., Матвеева Е.Н., Ботнару

 В.Б., Морару О.К.  Распределение тяжелых металлов в

почвенном покрове прилегающем к горным

разработкам (на примере Кривского гипсового карьера,

 Молдова). – В сб. «Геоэкологические и

 биоэкологические проблемы Северного

 Причерноморья»: Материалы III Международной

 научно-практической конференции. – г. Тирасполь, 22

 – 23 октября 2009 г.

25. Недялков С., Морару К., Стрэжеску О., Ботнару В.,

Матвеева Е.  О радиоактивности горных пород

 гипсового карьера «Крива», Республика Молдова. – В

 сб. «Геоэкологические и биоэкологические проблемы

Северного Причерноморья»: Материалы III

Международной научно-практической конференции. –

 г. Тирасполь, 22 – 23 октября 2009 г.

26. C. Moraru, N. Arnaut, V. Botnaru, E. Matveeva şi alt.

 Hidrogeochimia zăcămintelor de ape subterane adînci cu

 consideraţii asupra elementelor chimice standardizate

 (orizontul sarmaţian inferior). Raport. - Chişinău, 2010, 87

 р.

27. Морару К.Е., Арнаут Н.А., Матвеева Е.Н., Ботнару В.Б.

Комплексное моделирование условий распространения

и формирования подземных вод в пределах городских

территорий (на примере г.г. Москва и Кишинев). Отчет.

(Международный проект) – Кишинев, 2010, 76 с.

28. C. Moraru, N. Arnaut, O. Melniciuc, E. Matveeva şi alt.

Metodologia monitorizării şi explorării apelor subterane ale

 Republicii Moldova. Raport. - Chişinău, 2010, 258 р.

29. Морару К.Е., Матвеева Е.Н.  Вариации уровней

подземных вод зоны активного водообмена крайнего

 юго-запада Причерноморского артезианского

 бассейна. -  Buletinul IGS AŞ Moldovei, № 2, 2011.

30. Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E., Botnari A.

şi alt. Bilanţul hidraulic şi hidrogeochimia apelor subterane

 freatice în spaţiile rurale ale Moldovei (sectorul Centru –

Est). – Chisinău, IGS ASM, 2012, 90 p.

31. Moraru C., Arnaut N., Melniciuc O., Botnaru V.,

Matveeva E. şi alt. „Studiul de fezabilitate a amplasării

lacului de acumulare pe rîul Cogîlnic (or. Cimişlia)” –

 Chisinău, 2012, 119 p.

32. Матвеева Е.Н., Морару К.Е., Оларь А.Н. Особенности

режима уровней подземных вод Республики Молдова.

/В сб.: «Современные проблемы геологии, географии и

геоэкологии». Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 150-летию со

дня рождения В.И. Вернадского, г. Грозный, 25 - 28

марта 2013 г./ – Махачкала: АЛЕФ (ИП Овчинников

М.А.), 2013, с. 282 - 283.

33. Матвеева Е.Н., Оларь А.Н., Морару К.Е. Временные

 изменения химического состава подземных вод (на

 примере территории Республики Молдова). /В сб.:

«Современные проблемы геологии, географии и

геоэкологии». Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 150-летию со

 дня рождения В.И. Вернадского, г. Грозный, 25 – 28

 марта 2013 г./ – Махачкала: АЛЕФ (ИП Овчинников

 М.А.), 2013, с. 283 - 284.

34. Матвеева Е.Н., Оларь А.Н., Ботнарь А.И.  О значении

 мониторинга подземных вод для изучения экосистемы

 бассейна р. Днестр. / В сб.: «Управление бассейном

 трансграничного Днестра в условиях нового

 бассейнового договора». Материалы Международной

 Конференции/ – Кишинев, 20 - 21 сентября 2013 г.

35.  Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E.,

 Timosencova A., Gîrlea A., Iaţco L., Moraru O., Burduja

I., Ţurcan L., Parasciuc V., Olari A. Studiul şi evaluarea

vulnerabilităţii la poluarea resurselor de apă subterană de pe

 teritoriul Republicii Moldova – Chisinau, IGS ASM, 2014.

223 p

36. Цуркан Л.Л., Матвеева Е.Н. Временные вариации

уровней межпластовых подземных вод (на примере

Республики Молдова). - /Probleme ecologice și

geografice în contexul dezvoltării durabile a Republicii

Moldova: Realizări și perspective/ - Chișinău, 14 - 15

septembrie 2016. - Р. 573 - 577.

37.    Матвеева Е.Н., Цуркан Л.Л.  Гидродинамический

режим подземных вод нижнесарматского водоносного

горизонта (Республика Молдова). - /Materialele

conferinței științifice naționale cu participarea

internațională ”Mediul și dezvoltarea durabilă” Ediția a III-

a, consacrată aniversării a 80 ani de la nașterea prof.univ.,

dr.hab. Alexandru Lungu/ - Chișinău, 06 - 08 octombrie

2016. - Р. 129 - 133.