Lilia Iaţco

Informații personale

Familia / Prenumele

Iaţco Lilia

Adresa

Domiciliul: s. Recea, r-nul Srăşeni, Republica Moldova

Telefon

Domiciliul:+373 237 41633 Serviciu: +373 22 739663

Fax

+373 22 739663

E-mail

lilia_iatco@yahoo.com

Naționalitate

Moldoveancă

Data nașterii

09 august 1990

Sex

Feminin

Starea civilă

Necăsătorită

 

Experienţă profesională

Date

24/06/2013- până în prezent

Funcția de bază

Cercetător ştiintific stagiar în cadrul Lab.de Hidrogeologie

Activitatea și responsabilitatea

Pregătirea articolelor ştiinţifice, pregătirea datelor şi

procesarea lor la calculator, întocmirea hărților hidrogeologice,

cercetări hidrogeochimice

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de Geologie și Seismologie,Academia de Științe,

Moldova

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Educaţie şi pregătire

Date

2009-2013

Titlul calificării primite

Licenţiată în ştiinţe educaționale

Principalul subiect

Geografie-Istorie

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Geografie,

specialitatea Geografie-Istorie

Clasificarea la nivel național și

internațional

Specialist în ştiinţe educaționale (geograf, profesor de istorie)

 

Date

2013-2015

Principalul subiect

Management Strategic în Turism

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Universitatea de Stat din Tiraspol, Facultatea de Geografie,

Specialitatea Management Strategic în Turism

Clasificarea la nivel național și

internațional

Masterandă

 

Date

11/01/2016 - pînă în prezent

Principalul subiect

Doctorandă

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei,

Școala Doctorală Științe Geonomice,

Specialitatea Hidrogeologie

 

Abilităţi personale

Limbi

Română: Limba maternă 

Rusă: Utilizator competent

Engleză: Utilizator mediu 

Aptitudini organizatorice

Capacitatea de încadrare activă în cadrul echipei de lucru,

comunicabilitate, cercetător independent, lucru în cîmp,

seminare, pregătirea de proiecte

Aptitudini tehnice

Xerox, scaner, printer, etc.

Competenţa în calculator

Ştiinţa Calculatorului, Softuri: MapInfo, Adobe Photoshop,

CorelDraw,

Windows, Windows Commander, Internet, E-mail, Microsoft

Office (Word,Excel, Access, Power point)

Mă familiarizez relativ uşor cu noile programe la calculator

Publicații

 Teza de licenţă: Regimul stratului de zăpadă de pe teritoriul

Republicii Moldova din iarna 2012”, Chișinău, 2013, 60 p

Teza de master: Evaluarea direcțiilor de valorificare și

strategii de dezvoltare a turismului balnear în Republica

Moldova”, Chișinău, 2015, 90 p

 Articole:

1.         Iațco L., Apele minerale ale Republicii Moldova –

aspecte balneologice și turistice, Buletinul Institutului

de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe a

Moldovei, Nr.1/2, Chișinău 2015, p.166-170.

2.         Iațco L., Considerații privind dinamica nivelului apelor

freatice în limitele teritoriului Republicii Moldova,

Lucrările Conferința Științifică Internațională cu

genericul: Știinţele vieţii în dialogul generațiilor:

Conexiuni dintre mediul academic, universitar și de

afaceri, (25 martie 2016), Chișinău 2016, p.244-249.

3.         Яцко Л. Ф., Методологические аспекты определения

инфильтрационного питания   грунтовых вод по

данным режимных наблюдений за их уровнем. В сб.:

Проблемы геологии и освоения недр: Труды XX

Международного симпозиума имени академика М.А.

Усова студентов и молодых ученых. Том II; Томский

политехнический университет. Томск: Изд-во

Томского политехнического университета, 2015,

с.611-612.

4.         Яцко Л. Ф., Oсобенности определения

инфильтрационного питания грунтовых вод с

использованием мониторинга уровня воды в

одиночных скважинах. B сб.: «Экологические

Проблемы Недропользования» Шестнадцатая

Международная Молодежная Научная Конференция

Санкт-Петербургский государственный университет

6–9 июня 2016, c.357-359

5.         Iațco L., Instabilitatea hidrogeodinamică a apelor freatice

ale Republicii Moldova, Materialele Conferinței științifice

Naționale cu participare internațională “Mediul și

dezvoltarea durabilă” ediția a III-a consacrată aniversării

a 80 de ani de la nașterea prof. univ., dr. hab. Alexandru

Lungu (6-8 octombrie 2016), Chișinău, 2016, p.111-115.

 

Rapoarte Științifice:

1.        Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E.,

Timosencova A., Gîrlea A., Iaţco L., Moraru O.,

Burduja I., Ţurcan L., Parasciuc V., Olari A. Studiul şi

evaluarea vulnerabilităţii la poluarea resurselor de apă

subterană de pe teritoriul Republicii Moldova

Chișinău, IGS ASM, 2014. 223 p