Nicolae Arnaut

Informații personale

Familia / Prenumele

Nicolae Arnaut

Adresa

Home: bld. Mircea cel Batrin, 22/1, Chişinau, Republic of

Moldova, MD2024

Telefon

Domiciliu: +373  22 488591 Serviciu: +373 22 739681

Fax

+373 22 739663

E-mail

arnaut_nic@mail.ru

Naționalitate

Moldovean

Data nașterii

30 March 1955

Sex

masculin

 

Experienţă profesională

Date

1999- până în prezent

Funția de bază

Colaborator ştiinţific coordonator în cadrul laboratorului de

hidrogeologie

Activitatea și responsabilitatea

Studiul proceselor hidrologice şi de albie ale rîurilor,

interacţiunea apelor subterane şi apele de suprafaţă,

transportarea aluviunilor de fund şi în suspesie din curgerile

fluviatile

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de Geologie și Seismologie, Academia de Științe,

Moldova

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Date

1995-1999 

Funția de bază

şeful laboratorului geofizica proceselor de albie

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de geofizică şi geologie al Academiei de Ştiinţă a

RM

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Date

1992-1995

Funția de bază

colaborator ştiinţific în laboratorul geofizica proceselor de

albie

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de geofizică şi geologie al Academiei de Ştiinţă a

RM

Tipul afacerii sau sectorul

Science

 

Date

1990-1992

Funția de bază

competitor în laboratorul de geofizica proceselor de albie

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de geofizică şi geologie al Academiei de Ştiinţă a

RM

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Date

1986-1992

Funția de bază

inginer – hidrolog în laboratorul de geofizica proceselor de

albie

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de geofizică şi geologie al Academiei de Ştiinţă a

RM

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Date

1978-1986

Funția de bază

inginer – hidrolog în laboratorul de hidronică

Numele și adresa întreprinderii

Institutul  de Geografie, Academiei de Ştiinţă a RM

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Educaţie şi pregătire

Date

1973-1978

Titlul calificării primite

Inginer-oceanolog

Principalul subiect

Hidrologie

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Institutul hidrometeorologic din Odesa, facultatea de

hidrologie, Ucraina

Clasificarea la ninel național și

internațional

Hidrolog

 

22.06.1995, doctor în Geografie, Institutul de Geologie şi

Seismologie al Academiei de Ştiinţă a RM, Tema tezei 

« Factorii de formare a albiilor rîurilor mici, clasificarea lor şi

dependenţa lor morfometrică» (în baza datelor de pe rîurile din

Moldova), Institutul Hidrometeorologic din Odesa, Ucraina.

 

Participarea la proiecte și cercetari internaționale

1990-1991

Studiul curgerilor solide în rîurile din Moldova şi România ( în

comun cu laboratorul “Stejarul”, or. Piatra Neamţ, Academia

de Ştiinţe a României) (lucru în teren şi prelucrarea datelor)

1994

Grant internaţional al Fondului ştiinţific internaţional RZCO,

studiul turbulenţei şi a undurilor de nisip. (lucru de teren şi

prelucrarea datelor)

1995

Departamentul de cercetări geofizice a Directoratului General

de studiu şi exploarări a resurselor naturale,Turcia, Ancara,

colaborare ştiinţifică (schimb de experienţă şi metodologii etc.)

1999

Lucrări de teren în cadrul grantului fondului ştiinţific naţional

al SUA (SBR 9710068), ( Universitatea Illinois , or.Urbana-

Shampain, SUA), studiul proceselor hidrodinamice  la

confluienţa dintre rîuri (lucru de teren şi  prelucrarea datelor)

1999

Participare la studiul (lucrări de teren) influienţei construcţiilor

 hidrotehnice  asupra turbulenţei şi distribuţia aliviunilor în

suspensie în rîuri (Germania, Berlin, Institutul studiului apei

potabile şi a pisciculturei de insulă, 1999). (lucru de teren si

prelucrarea datelor)

 

Abilităţi personale

Limbi

Română: Utilizator competent

Rusă: Materna 

Engleza: Utilizator competent 

Aptitudini sociale

Sunt apt de a lucra în diverse echipe şi de sinestătăt

Aptitudini organizatorice

Am experienţă în realizarea şi implementarea de programe

ştiinţifice, organizarea muncii în colectivele ştiinţifice,

soluţionarea de sine stătător a problemelor ştiinţifice,

efectuarea experimentelor şi a măsurătorilor corespunzătoare

în teren

Aptitudini tehnice

xerox, scaner, printer, lucrări în laborator şi teren cu

echipament hidrologic modern, efectuarea lucrărilor de

măsurare şi prelucrare a datelor prin intermediul diferitor

 programe etc.

Competenţa în calculator

Cunoaşterea Calculatorului (Windows, Norton, Windows

commander, Internet, E-mail)

Microsoft office (Word, Excel, Access, Power point);

GIS (MapInfo, ArcGis, ArcView , Surfer), softuri specializate

(SMS, HEC-RAS4.0)

Mă familiarizez relativ uşor cu noile programe la calculator

Publicații

Teza de doctor: «Factorii de formare a albiilor rîurilor mici,

clasificarea lor şi dependenţa lor morfometrică» (în baza

datelor de pe rîurile din Moldova), Institutul

Hidrometeorologic din Odesa, Ucraina

 Abstracte:

1.      Анализ возможных подходов при изучении отложения

наносов в водоемах, Сборник «Задачи молодых ученых

и специалистов Республики по сокращению цикла:

 исследование – разработка – внедрение» (тезисы

научно-практической  конференции 9 июля 1981 г.)

 Кишинев, 1981., стр. 106-107.

2.      Анализ математических моделей регулирования стока

 искусственными водоемами, Сб-к «природная среда и

территориальная организация хозяйства в районах

агропромышленного производства» (тезисы докладов)

 Кишинев, изд-во  Штиинца, 1982 г., стр. 232-234.

3.      Исследование водоемов в бассейнах рек Икель и

Когильник, Сб-к тезисов докладов конференции

 молодых ученых Академии наук МССР, посвященной

 60- летию образования СССР (3-4 ноября 1982 г.), стр.

 95-96.

4.      Улучшение использования искусственных водоемов

 Молдавии, Сб-к тезисов докладов Республиканской

 научно-практич.конференкии «задачи молодых ученых

 и специалистов Молдавии по реализации решений

 майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС», 11 июня 1983

 г. Кишинев, 1983, стр. 122.

5.      О зарегулированности местного стока искусственными

водоемами в бассейнах малых рек Молдавии, Сб-к

 тезисов докладов конференции молодых ученых АН

 МССР, посвященной 60 летию образования

 Молдавской ССР и создания Коммунистич. Партии

 Молдавии (18-19 декабря 1984 г.) «Молодежь наука

 производство», Кишинев, из-во Штиинца, 1984 г.,стр

 154

6.      Арнаут Н. А., Рошкован Д.М. Изучение водных

объектов природы в целях их заповедования. Сб-к «Ш

 Съезд Географического общества Молдавии», (тезисы

 докладов Ш Съезда Географ. Общ-ва Молдавии)

 Кишинев, из-во Штиинца, 1985 г., стр.126-127.

7.   Н.Ф.Никора, В.И.Никора, Арнаут Н.А. Особенности

 руслового процесса и гидравлического режима

основных малых рек Молдовы, Сб-к тезисов докладов

 1У Всесоюзной научной конференции

 «Закономерности проявления эрозионных и русловых

 процессов в различных природных условиях», Москва

 из-во МГУ 1987г., cтр. 275-276

8.   В.И.Никора, В.И.Замышляев, Арнаут Н.А.

 Морфометрические зависимости для излучин малых

 рек, Сб-к тезисов докладов Ш Всесоюзной

 конференции «Динамика и термика рек, водохранилищ

 и окраинных  морей», Москва, АН СССР, Ин-т водных

 проблем, 1989 г., cтр. 213-215

9.      Арнаут.Н.А. О расчете зон затопления поймы р.Бык в

пределах города Кишинева, Тезисы докладов

 международной конференци, 1999 г.

10.  Арнаут.Н.А Экологические проблемы

 регулирования и восстановления малых  рек Молдовы,

 Teze si comunicari Conferinta stiintifica republicana

 “Valorificarea rezultatelor stiintifice—baza dezvoltarii

durabile a economiei nationale “, Chisinau, 16 iulie 2004,

11.  Арнаут Н., Морару К., Богдевич О. Транспорт

 наносов и загрязняющих веществ в гидрографической

сети г.Кишинева и его окресностях. The third internation

 conference Ecological chemistry, Abstracts. May 20-21

2005.

12.  Арнаут Н. Эколого-гидравлические аспекты

 улучшения качества реки Прут. The third international

 conference Ecological chemistry, Abstracts. May 20-21,

 2005. p.

13.  Arnaut N.А. Современное состояние гидрологического

 руслового режима  р.Прут. Конференция физиков

Молдовы, CFM-2005, Европейское общество физиков.

Тезисы докладов. Кишинев, 2005г, стр.176

14.   Melniciuc O.N.,  Arnaut N.А. Influinta concentratiilor de

aluviuni asupra  cinematicii curgerilor de  apa pluviale de

panta cu suspensii. Конференция  физиков Молдовы,

CFM, Европейское общество физиков. Тезисы 

докладов. Кишинев, 11-12 октября 2007 г, стр.149-150

 

Articole

1.      Арнаут Н.А.Оценка стокорегулирующих возможностей

искусственных водоемов Молдавии (на примере

бассейнов р. Ялпуг, Когильник, Ботна, Икель и

 Нырнова),б-к «Природные ресурсы Молдавии и их

 рациональное использование», Кишинев, из- во

 Штиинца, 1985 г., стр. 73-89.

2.      Арнаут Н.А. О расчете зарегулированности стока

наливными водоемами (на примере бассейна р.

Когильник), Сб-к «Географические аспекты

исследования АПК  «Молдавии» Кишинев, из-во

Штиинца, 1986 г., стр. 132-141.

3.      В.И.Никора, Н.А Арнаут, А.Н.Суходулов,

А.М.Науменко  Некоторые результаты стационарных

 натурных исследований руслового процесса на малых

 реках Молдавии, Сб-к «Гидрология малых рек»,

 Кишинев, из-во Штиинца, 1991 г., cтр. 44-62.

4.      В.И.Никора, Арнаут Н.А. Морфометрические

зависимости излучин малых рек Молдовы, Сб-к

 «Гидрология малых рек», Кишинев, из-во Штиинца,

 1991 г, cтр. 62-74

5.      V.Nicora, A.Suhodulov, G.Shalar, N.Arnaut, N.Cuşnir.

 Flow turbulence characteristics on the section of a small

river, Revue Roumaine de Geographie, Bucureşti, Editura

Academiei Romîne. tome 39, 1995, Pag. 79-88.

6.     Арнаут Н.А.. Анализ современного руслового режима

 р.Прут. Buletin of the Institute of Geology and

Seismology, Moldavian Academy of Sciences. Kishinev,

2006, N 1, pp.106-118

7.      Мельничук О.Н., Арнаут Н.А.. Концептуальные

вопросы моделирования  взаимодействия стока

подземных и поверхностных вод. Buletin of the Institute

of  Geology and Seismology, Moldavian Academy of

 Sciences. Kishinev, 2006, N 2, pp.101-108.

8.      Арнаут Н.А.. Количественная оценка морфометрии

макроформ русла р.Прут. Buletin of the Institute of

Geology and Seismology, Moldavian Academy of 

Sciences. Kishinev, 2007, N 1,  pp.105-115.

9.Мельничук О.Н., Арнаут Н.А. Модель оценки годового

притока наносов в искусственные водоемы Молдовы.

Buletin of the Institute of Geology and  Seismology,

Moldavian Academy of Sciences. Kishinev, 2007, N 2,

pp.75 -84.

10.  Мельничук О.Н., Бобок Н.А, Арнаут Н.А.

Обеспеченность ресурсами поверхностных вод

социально-экономических потребностей Республики

Молдова Материалы международной конференции

«Transboundary Dniester river basin management and the

EU water framework directive», Кишинев, 2-3 октября

2008, стр.195-199

11. Арнаут Н.А. Регулирование русла р.Прут с целью

 улучшения судоходных условий. Buletinul Institutului

 de Geologie si Seismologie al ASM, 2008, N 1,  p.84 -92.

 ISSN 1857-0046.

12.   Мельничук О.Н., Арнаут Н.А., Калмык Л.И.

Подземный сток, как показатель  экологического

состояния водных ресурсов малых рек Молдовы.

  Buletinul  Institutului de  Geologie si Seismologie al

ASM, 2008, N 1, p.76 -84. ISSN 1857- 0046.

13.  Арнаут Н.А. Научно-методические аспекты

регулирования русла Нижнего Днестра с целью

улучшения судоходных условий.- Материалы III 

международной научно-  практической конференции

« Геоэкологические  и  биоэкологические проблемы

северного Причерноморья»,  г.Тирасполь, 22-23

октября 2009 г., стр.10-11.

14.  Н.А. Арнаут, О.Н. Мельничук. Влияние каскада

водохранилищ на водные  ресурсы и качество вод

Днестра. Материалы III международной научно-

практической  конференции «Геоэкологические  и 

биоэкологические проблемы северного

Причерноморья»,  г.Тирасполь, 22-23 октября 2009 г.,

стр.11-14.

15.  Арнаут Н.А Ботнару В.Б., Морару О.К. Процессы

смешения минерализованных  подземных вод из

карьера с.Крива и р.Прут. Buletinul Institutului de

Geologie si Seismologie  al ASM, 2009, N 1, p.81 -94

16.  O. Melniciuc, T. Coşuleanu, O. Horjan,  N. Arnaut, V.

 Şveţ, Olesea Cojocaru  Determinarea caracteristicilor

hidrologice principale de calcul CPD. - 20(CP D.01.04  –

2007), 2009, 208 p.

17.  Мельничук О,Н, Арнаут Н.А, Швец В.П., Кищук А.Н.

 Анализ причин и   характеристик  катастрофических 

наводнений в бассейнах рек Днестр и Прут. Buletinul

Institutului de Geologie si Seismologie al ASM, 2009, N 2,

 стр.90-99.

18.   Н. Арнаут, О. Мельничук. Обеспеченность водными

 ресурсами экономики Республики  Молдова при

различных сценариях ее развития. Водные ресурсы

бассейна реки Днестр- предпосылка устойчивого

развития населенных пунктов  региона., Вадул-луй-

Водэ, 28-29  мая 2010 , стр.38-45.

19.   Мельничук О.Н., Арнаут Н.А., Калмык Ю.

 Определение нормы поверхностной и подземной

 составляющих годового стока на  примере рек

северной зоны Молдовы. Buletinul Institutului de

 Geologie si Seismologie al ASM, 2010,  N 2 ,стр.46-55

20.  Arnaut N.A. Regimul hidrologic şi de albie al râurilor

mici din Republica Moldova Buletinul Institutului de

Geologie si Seismologie  al ASM, 2011, N 1, p.85 -94

21.  Арнаут Н.А Влияние водохранилища Костешты-

Стынка на режим стока воды и транспорта взвешенных

наносов р.Прут. Buletinul Institutului de Geologie si

Seismologie  al ASM, 2011, N 2, pp.96-108.

22.   Arnaut N., Moraru C.,Moraru O., Botnaru V. Processes of

 groundwater mixing in a river (case Study). The V

International Conference- Symposium. Ecological

Chemistry 2012. March 2-3, Republic of Moldova,  

pp. 28-29.

23.   Арнаут Н.А., Морару К., Мельничук О.Н., Звезденко

А.В. Комплексное обоснование возможности

строительства водохранилищ в широкопойменных 

долинах малых рек  (на примере р.Когыльник,

г.Чимишлия). Buletinul Institutului  de Geologie si

 Seismologie al ASM, 2012, N 2 ,стр.41-62

24.   Арнаут Н.А., Морару К.Е. Региональная оценка

уязвимости загрязнения  подземных вод  в руслах

 малых рек Молдовы. Buletinul Institutului de Geologie

si Seismologie al ASM, 2012, N 2, стр.29-41.

25.  Арнаут Н.А.  Риск затопления застроенной части

поймы р. Бык в пределах г.  Кишинева. Buletinul

INCERCOM. Institutul de cercetări științifice în

construcție.  ISSN 1857-3762, nr.4 CN, 2013, стр. 22-30.

26.  Арнаут Н.А. Регулирование добычи песчано-

гравийных строительных материалов из русла

р.Днестр – обьективная необходимость.

Управление бассейном трансграничного Днестра

 в условиях нового бассейнового договора.

Материалы международной конференции.

Кишинев, 20-21 сентября 2013 года. Eco-Tiras,

стр.12-15.

27.  Мельничук О.Н., Арнаут Н.А. Об оценке влияния

на водные ресурсы бассейна Днестра потерь стока

на испарение и безвозратное водопотребление с

каскада водохранилищ. Управление бассейном

трансграничного Днестра в условиях нового

бассейнового договора. Материалы международной

конференции. Кишинев, 20-21 сентября 2013 года.

 Eco-Tiras, стр.249-253.

28.  Арнаут Н.А. Генезис подземного питания рек и

оценка нормы  инфильтрации в  водоносные

горизонты.  Комплексные проблемы гидрогеологии.

 Тезисы докладов научной конференции «К 125-летию

со дня рождения проф. Б.Л.Личкова»,С.-Петербургский

 государственный университет, г. С-Петербург, 2013 г.

 стр.98-101.

29.  Арнаут Н.А. Региональные особенности взаимосвязи

поверхностных и подземных вод Молдовы.  Buletinul

Institutului de Geologie si Seismologie  al ASM,  2014,

N 1,  p.119 -127.

30. Арнаут Н.А. Оценка устойчивости к размыву русла

р.Днестр на участке  г.Дубоссары-г.Бендеры.

Геоэкологические и биоэкологические  проблемы

Северного Причерноморья.. Материалы

Международной научно-практической конференции.

 г.Тирасполь, 14 ноября 2014 года  Eco- Tiras, стр.22-24.

31.  Arnaut N.  Гидрологические условия защищенности

подземных вод от загрязнения. Conferinta stiintifica cu

participare internationala. “Mediul si dezvoltarea durabila”,

Chisinau, Republica Moldova, (22-24 mai 2014), Chisinau,

2015, pp. 10-15.

32. Арнаут Н.А.  Особенности проявления русловых

процессов на малых реках Молдовы. Материалы

 Международной конференции “Eco-Tiras”,

 посвященной 140-лети академика Л.С.Берга, 2016, стр.

 306-310.

33. Aрнаут Н.А. Взаимосвязь между руслоформирую-

 щими факторами и  ее  количественная оценка.

Materialele conferentiei stiintifice nationale cu participare

international “ Mediul si dezvoltarea durabila”, Editia a III-

a, consacrata aniversarii a 80 ani de la nasterea prof. univ.,

dr.hab. Alexandr Lungu , (06-08 octombrie 2016), pag.

125-129.

34. Aрнаут Н.А. Морфометрические особенности

врезанных излучин малых рек Молдовы. Probleme

ecologice si geografice in contextul dezvoltarii durabile

a Republicii Moldova. Realizari si perspective.

Chisinau, Republica Moldova, 14-15 septembrie 2016,

pag. 551-556.

 

Rapoarte Ştiinţifice

1.        Moraru C. si alţii ”Hidrogeochimia zăcămintelor de ape

subterane adînci cu consideraţii asupra elementelor chimice

 standartizate (orizontul sarmaţian inferior)”, raport IGS

AŞM, 2010.

2.        Moraru C. Moraru O., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E.,

Botnari A., Spatari Gh., Zvezdenco A. ”Metodologia

monitorizării şi exploarării apelor subterane ale Republicii

Moldova”, raport IGS AŞM, 2010.

3.        Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E., Botnari

A., Spatari Gh., Moraru O., Olari A., Zvezdenco A.,

 Timosencova Bilanţul hidraulic şi hidrogeochimia apelor

 subterane freatice în spaţiile rurale ale Moldovei (sectorul

Centru –Est). – Chisinau, IGS ASM, 2012. 90 p.

4.        Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E., Botnari

A., Spatari Gh., Moraru O., Olari A., Zvezdenco A.,

Timosencova „Studiul de fezabilitate a amplasării lacului

de acumulare pe rîul Cogîlnic (or.Cimişlia) ”, 2012.

5.      Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E.,

 Timosencova A., Gîrlea A., Iaţco L., Moraru O., Burduja

I., Ţurcan L., Parasciuc V., Olari A. Studiul şi evaluarea

vulnerabilităţii la poluarea resurselor de apă subterană de

pe teritoriul Republicii Moldova – Chisinau, IGS ASM,

 2014. 223 p

 

Codul practic în construcții.

1.      Melniciuc O., Coșuleanu T., Cojocaru O., Holban V.,

 Borsenco E., Loboda N., Arnaut N., Șveț V.

 Determinarea caracteristicilor hidrologice pentru

condițiile Republicii Moldova. Codul practic în

construcții. Ediție oficială. Ministerul dezvoltării

regionale și construcțiilor al Republicii Moldova.

Chișinău: Incercom, 2013, cc. CPD.01.05-2012, 208p.

 

Monografii

1.      В.И.Никора, Арнаут Н.А. А.М.Науменко, Факторы

формирования русел малых рек Молдовы и их

типизация, Препринт ИГиГ АН ССРМ, Кишинев, из-во

Штиинца, 1991 г., 54 стр.

2.      Морару К.Е., Арнаут Н.А. Мельничук О., и др. Карст в

гипсах северо- востока Молдовы (Влияние карстовых

образований на особенности формирования речного

стока  стр. 28-36, 129-156). Монография. Изд-во

  «ЕЛЕНА», Кишинев, 2008, 192 стр.

3.      A.N.Sukhodolov, N.S.Loboda, V.M.Katolikov,

N.A.Arnaut, V.V.Bekh, M.A.Usatii, A.Kudersky  Rivers of

Europe. (Chapter 13. Western Steppic Rivers.497-525),

ELSEVIER. 2009. 700 page..