Vitalie Botnaru

Informații personale

Familia / Prenumele

Botnaru Vitalie

Adresa

Domiciliu:str. str. Gheorghe Asachi 62, bl,1, Chişinău,

Republica Moldova, MD2028

Telefon

Domiciliul: +373 22 738834 Serviciu: +373 22 739777

Fax

+373 22 739663

E-mail

vitaliebotnaru@yahoo.com

Cetaţenie

Republica Moldova, România

Data nașterii

15 septembrie, 1956

Sex

Masculin

Starea civila

Căsătorit

 

Experienţă profesională

Date

1979-1985

Funția de bază

inginer-chimist, laboratorul de petrografie şi geochimie

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de Geofizică si Geologie, Academia de Ştiinţe a

Republicii Moldova

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Date

1985-1991

Funția de bază

inginer superior, laboratorul de hidrogeochimie

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de Geofizică si Geologie, Academia de Ştiinţe a

Republicii Moldova

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Date

1991–2006

Funția de bază

inginer-chimist categoria I; lab. geochimia mediului ambiant

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de Geofizică si Geologie, Academia de Ştiinţe a

Republicii Moldova

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Date

2006- până în present

Funția de bază

cercetator ştiintific în Lab.de Hidrogeologie

Activitatea și responsabilitatea

cercetarea proceselor de poluare ale mediului ambiant cu

metale grele şi poluanţi organici persistenţi, spectrofotometria

de absorbţie atomică cu atomizare în flacară şi electrotermică,

cercetări  hidrogeochimice, pregătirea datelor geologice,

geochimice şi procesarea lor la calculator, întocmirea hărţilor

hidrogeologice şi hidrogeochimice, modelarea geostatistică.

Numele și adresa întreprinderii

Institutul de Geologie și Seismologie, Academia de Științe,

Moldova

Tipul afacerii sau sectorul

Știință

 

Educaţie şi pregătire

Date

1974-1975

Titlul calificării primite

 

Principalul subiect

 

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Institutul Agricol ”M.V.Frunze”, or. Chişinău, facultatea de

pomilegumicultură şi viticultură

 

Date

1975-1979

Titlul calificării primite

Licenţiat în ştiinţe ale naturii

Principalul subiect

Biologia, chimia

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Institutul Pedagogic ”T.G.Şevcenco”,or.Tiraspol, facultatea de

biologie şi chimie

Clasificarea la ninel național și

internațional

Profesor de biologie şi chimie

 

Date

1992-1995

Titlul calificării primite

Doctorand

Principalul subiect

Geochemia

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Universitatea „A.I.Cuza”, or. Iasi, România. Facultatea de

Geologie-Geografie, specialitatea-geochimia.

Tema tezei: „Formele chimice de ocurenţă ale metalelor

 grele în landşafturile geochimice şi tehnogene din

Moldova”

 

Date

1993

Principalul subiect ,

Numele și titlul instituției

responsabile de organizare și

pregătire

Cursuri de studiere a metodicei de lucru în spectrofotometria

de absorbţie atomică cu atomizare în flacară şi electrotermică,

or. Severodoneţc, Ucraina

 

Abilităţi personale

Limbi

Română: Limba maternă 

Rusă: Utilizator competent

Franceza: Utilizator competent 

Aptitudini sociale şi organizatorice

Posed aptitudini de a lucra în echipă, cît şi ca cercetător de sine

 stătător

Sunt apt de a lucra în diverse echipe, pot depăşi uşor

tensionările interpersonale

Aptitudini tehnice

Am experienţă în realizarea şi implementarea de programe

ştiinţifice, organizarea muncii în colectivele ştiinţifice,

soluţionarea de sine stătător a problemelor ştiinţifice,

efectuarea experimentelor şi a măsurătorilor corespunzătoare

pe teren  Spectrofotometre de absorbţie atomică în flacără şi

electrotermică, e-mail, xerox, utilalaje şi echipamente din

laboratoarele de analize chimice, scaner, fax, etc.

Competenţa în calculator

Cunoaşterea Calculatorului (Windows, Norton, Windows

commander, Internet, E-mail)

Microsoft office (Word, Excel, Access, Power point)

Mă familiarizez relativ uşor cu noile programe la calculator

Publicații

Abstracte

1.      Ботнару В.Б., Цариградский В.В., Данилеску И.К.

 «Подземные пустоты Молдавии, их научное и

 рекреационное значение».Природная среда и

 территориальная организация хозяйства в районах

 агропромышленного производства» (Кишинев, 27-29

 октября 1982г.), стр.179-180.

„Peisajele subterane din Moldova, valoarea lor ştiinţifică şi

recreativă”.

2.      Ботнару В.Б. «Накопление меди растениями в

условиях агрохозяйственного комплекса

 Молдавии».Республиканская научно-практическая

 конференция «Задачи молодых ученных и

 специалистов Молдавии по реализации решений

 майского (1982г.) Пленума ЦК КПСС» (Кишинев, 11

 июня 1983 г.), стр.36. „Acumularea cuprului de către

plante în condiţiile complexului gospodăriilor agricole din

 Moldova”.

3.      Мырлян Н.Ф., Ботнару В.Б. «Пространственное

 распределение меди и цинка в растительном покрове

 сельскохозяйственной территорий». Республиканская

 научно-практическая конференция «Задачи молодых

 ученных и специалистов Молдавии по реализации

 решений майского (1982г.) Пленума ЦК КПСС»

(Кишинев, 11 июня 1983 г.), стр.46.

„Distribuirea spaţială a cuprului şi zincului în învelişui

 vegetal de pe teritoriile gospodăriilor agricole”.

4.      Мырлян Н.Ф., Бургеля Н.К., Ботнару В.Б. «Геохимия

 агротехногенеза меди в ландшафтах

 Молдавии».Республиканская научно-практическая

 конференция «Охрана природы в условиях

 интенсивной химизации сельскохозяйственного

 производства (Кишинев,декабрь 1983 г.), стр.55.

„Geochimia agrotehnogenezei cuprului în landşafturile

Moldovei”.

5.       Маркоч Л.А., Мырлян Н.Ф., Ботнару В.Б.,

«Определение состава твердофазных атмосферных

 выпадений в селитебных ландшафтах», Научная

конференция Современные методы спектрального

анализа и их применение (Тамбов,сентябрь 1983 г.),

стр.38. „Determinarea compoziţiei depunerilor atmosferice

solide în landşafturile urbane”.

6.       Настас Г.И., Ботнару В.Б., «Распределение

техногенных элементов в почвах агроландшафтов юга

 МССР»Научно-техническая конференция молодых

экологов «Человек и биосфера» (Москва 14-16 декабря

1988 г.), стр.139.

„Distribuirea elementelor tehnogenice în solurile

 landşafturilor agricole din sudul Moldovei”.

7.      Mырлян Н.Ф., Куявская Б.Я., Ретунский В.Н., Ботнару

 В.Б., Настас Г.И., «О распространении

галогенуглеводородов в ландшафтах городов».

 Всесоюзный семинар «Экогеохимия городов» (Москва

10-14 декабря, 1989 г.), стр.128. „Distribuirea

hidrocarburilor halogenice în landşafturile urbane”.

8.      Ботнару В.Б., Мырлян Н.Ф., «К характеристике ионно-

солевого комплекса верхней части зоны аэрации

приднестровской террасовой равнины». Материалы

 республиканской конференции молодых ученых

«Молодежь и интенсификация агропромышленного

комплекса», (Кишинев, 1989 г.), стр.12-13. „Studiul

complexului ionic-salin de la suprafaţa zonei de aerare a

 câmpiei transnistrene de terasă”.

9.      Милкова Л.Н., Ботнару В.Б., Мырлян Н.Ф., «Формы

нахождения некоторых тяжeлых металлов в твердой

 фазе зоны гипергенеза Центральной Молдовы».

 Тезисы докладов II Всесоюзного совещания «Геохимия

 Техногенеза» (Минск, март 1991 г.), стр.180-182.

10.  Mârlean N., Milcova L., Botnaru V., „Studiul formelor

 chimice de ocurenţă ale metalelor grele din zona de

hipergeneză”. Ecologia şi protecţia mediului înconjurător în

 Republica Moldova. Tezele conferinţei ştiinţifico-practice

 (Chişinău, iunie 1992), p.124-125

11.  Botnaru V.B., ”Etude des composes chimiques de metaux

 lourds dans la grotte de gypse „Emil

 Racovita”(Zolusca,Moldavie)”. Onzieme rencontre

 d’octobre, (6-octobre 2001).

12.  Botnaru V.B., „Studiul formelor chimice de ocurenţă ale

 metalelor grele în umpluturile detritice din peştera „Emil

Racoviţă”.Simpozionul de Carstologie Teoretică şi

 Aplicată, Băile Felix-România, 13-17 mai 1994.

13.  Bogdevich O.P.,Botnaru V.B.,Bureatinskaea V.S,

 „Investigation of heavy metal polution by sequential

 leaching procedure”. 9th Annual Meeting of SETAC-

Europe, Leipzig,Germany,1999 (poster).

 

Articole

1.      Верина В.Н., Ботнару В.Б., Цариградский В.В.,

«Минеральный состав вод Кривской карстовой

 пещеры». Географические исследования и

 территориальная организация хозяйства (Кишинев

«Штиинца», 1983), стр.125-132. „Compoziţia minerală a

apelor din zona carstică Criva”.

2.       Верина В.Н., Ботнару В.Б., Данилеску И.К.,

 «Результаты нивелирования 1979г. Фрагмента

 Кривской пещеры ( Кишинев «Штиинца»,1983 ),

 стр.133-137. „Rezultatele nivilării din anul 1979 a unui

fragment  a peşterii din zona carstică Criva”.

3.      Верина В.Н., Ботнару В.Б., «Подземные пустоты и

 перспективы их хозяйственного использования».

 Природные ресурсы Молдавии и их рациональное

 использование (Кишинев «Штиинца», 1985), стр.153-

158.

„Peisajele subterane şi perspectiva utilizării lor”.

4.      Мырлян Н.Ф., Ботнару В.Б., «Техногенные

 биогеохимические ореолы молибдена в придорожных

ландшафтах Молдавии». Известия Академии наук

 МССР.Серия б/х наук,1986г. № 2 (Кишинев

 «Штиинца»), стр. 62-64.

„Arealele tehnogenice biogeochimice ale molibdenului în

landşafturile traseelor auto din Moldova”.

5.       Мырлян Н.Ф., Настас Г.И., Милкова Л.Н., Ботнару

В.Б., «Трансформация форм нахождения тяжелых

 металлов промышленных выбросов в черноземной

 почве (натурный эксперимент)». Известия Академии

 наук РМ, Физика и техника,1995г. № 1(16) (Кишинев

«Штиинца»), стр.76-79.

„Transformarea formelor chimice de ocurenţă ale metalelor

 grele din emisiile industriale în sol cernoziomic”

6.      C. Moraru, N. Arnaut, V. Botnaru, O. Melniciuc, G.Gâlcă,

 S. Budeşteanu, E. Matveeva, O. Cadocinicov, O. Moraru,

M. Vlaicu, A. Petculescu, V.Toma.2008. ” Carstul în

 gipsurile din nord-vestul Moldovei”. Chişinău

7.      Ботнару V., Морару О., ”О геохимии донных

 отложений карстовой системы „Емил Раковицэ»

. Buletinul Institutului de geologie şi seismologie al AŞM

, nr. 1,  2008. Chişinău.  „Geochimia sedimentărilor din

 sistemul carstic „Emil Racoviţă”.

8.      Арнаут Н.А., Ботнару В.Б., Морару О. К. «Процессы

 смешения минерализованных подземных вод из

кариера с.Крива и р.Прут». Buletinul Institutului de

 geologie şi seismologie al AŞM, nr. 1, 2009. Chişinău.

 «Procesele de amestecare a apelor minerale subterane din

 cariera Criva şi r.Prut”.

9.      Морару О. К., Ботнару В.Б., Матвеева Е.Н. «Геохимия

четвертичных и неогеновых пород северо-западной

 окраины Молдовы (на примере разрезов гипсового

 карьера с. Крива)». Buletinul Institutului de geologie şi

 seismologie al AŞM, nr. 2, 2009. «Geochimia rocilor

 cuaternare şi neogene din extremitatea de nord-vest a

 Moldovei (în baza secţiunilor din cariera de gips Criva)”

10.  Морару К.Е., Стасьев Г.Я., Ботнару В.Б., Матвеева

 Е.Н., Морару О.К. «Распределение тяжелых металлов в

 почвенном покрове, прилегающем к горным

 разработкам (на примере Кривского гипсового карьера,

 Молдова)». Материалы III Международной научно-

практической конференции «Геоэкологические и

 биоэкологические проблемы северного

 причерноморья» (Тирасполь, 22-23 октября 2009 г.),

 стр.138-140

11.  Недеалков С.И., Морару К.Е., Стасьев Г.Я., Стрэжеску

 О.И., Ботнару В.Б., Матвеева Е.Н. «О

 радиоактивности горных пород гипсового карьера

 „Крива”». Материалы III Международной научно-

практической конференции «Геоэкологические и

 биоэкологические проблемы северного

 причерноморья» (Тирасполь, 22-23 октября 2009 г.),

 стр.144-14. „Despre radioactivitatea rocilor din cariera de

 gips Criva”.

12.  Ботнару В.Б., Болотин О.А., Морару К.Е.

 «Геологические особенности глинистых отложений

 карстовой системы «Емил Раковицэ». Buletinul

 Institutului de geologie şi seismologie al AŞM, nr. 2, 2011.

 Chişinău.

13.  Arnaut N., Moraru C., Moraru O., Botnaru V. “Processes

of groundwater mixing in a river”. The V International

 Conference – Symposium ECOLOGICAL CHEMISTRY

2012. March 2-3, 2012, Chisinau, Republic of Moldova

14.  Moraru C., Stasiev G., Botnaru V. “ Heavy metal

 distribution in the top of soil profile (case study, quarry

 influence)”. The V International Conference – Symposium

 ECOLOGICAL CHEMISTRY 2012. March 2-3, 2012,

 Chisinau, Republic of Moldova

15.  Ботнару В.Б., Исследования форм нахождения меди в

 последовательных вытяжках из профилей серой лесной

почвы. Современные проблемы геологии, географии и

геоэкологии. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 150-летию со

 дня рождения В.И.Вернадского. г. Грозный, 25-28

 марта 2013г. с.191

16.  Botnaru V.,  Studiul formelor chimice de ocurenţă ale

metalelor grele în sol cernoziom levigat din central

 Republicii Moldova. Buletinul Institutului de Geologie şi

 Seismologie al AŞM, 2014, nr.1, pp.138-145.

 

Rapoarte ştiinţifice

1.      «Геохимическая оценка загрязнения территории г.

 Кишинева и качественная характеристика подземных

 вод» (Кишинев ,1990 г.).

„Evaluarea geochimică a poluării teritoriului or. Chişinău

 şi caracteristicei calităţii apelor subterane”.

2.       «Разработка методики иследования форм нахождения

 и форм миграции химических элементов в зоне

 гипергенеза и проведение ее апробации на фоновом

разрезе зоны гипергенеза в центральной Молдавии

 (Кишинев ,1990 г.).

„Elaborarea metodicii cercetării formelor de ocurenţă ăi a

 formelor de migraţie ale elementelor chimice în zona de

 hipergeneză şi a efectua probarea ei pe profilul de fond al

 zonei de  hipergeneză din centrul Moldovei”.

3.       „A efectua evaluarea pedogeochimică şi a elabora bazele

ecologo-geochimice ale prognozei influenţei reziduurilor

principalelor întreprinderi industriale în oraşele Moldovei

(etapa a.1991)(Chişinău, 1991).

4.       „A elabora metoda eco-gheochimica a estimării poluării

solului şi apelor subterane cu compuşi chimici toxici în

 landşafturile urbane, etapa I (1993)- „Analiza metodicilor

 contemporane de expertiză ecologică a estimării teritoriilor

 urbane, industriale şi lucrările de probă a metodicei

 colectării materialului geochimic”, (Chişinău, 1994).

5.      „Estimarea ecologică complexă a zonei carstice Criva

-Drepcăuţi”, (Chişinău, 2007).

6.      „Studiu de fizabilitate a condiţiilor geologice, speologice şi

 geochimice a peşterii   Surprizelor”. (Chişinău, 2008).

7.      „Estimarea influenţei carierei Criva asupra ecosistemelor

acvatice, aeriene şi de suprafaţă  terestră a teritoriilor

limitrofe, ţinînd cont de geochimia rocilor sterile şi de

zăcămînt”.(Chişinău, 2009).

8.      Modelarea complexă a condiţiilor de ocurenţă şi existenţă a

apelor subterane în limita teritoriilor urbane (exemplu or.

Moscova şi Chişinău)”, (Chişinău 2010).

9.        Moraru C. Şi alţii  ”Hidrogeochimia zăcămintelor de ape

subterane adînci cu consideraţii asupra elementelor chimice

 standartizate (orizontul sarmaţian inferior)”, raport IGS

AŞM, 2010.

10.    Moraru C. Moraru O., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E.,

Botnari A., Spatari Gh., Zvezdenco A. ”Metodologia

monitorizării şi exploarării apelor subterane ale Republicii

Moldova”, raport IGS AŞM, 2010.

11.    Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E., Botnari

A., Spatari Gh., Moraru O., Olari A., Zvezdenco A.,

 Timosencova Bilanţul hidraulic şi hidrogeochimia apelor

 subterane freatice în spaţiile rurale ale Moldovei (sectorul

Centru –Est). – Chisinau, IGS ASM, 2012. 90 p.

12.    Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E., Botnari

A., Spatari Gh., Moraru O., Olari A., Zvezdenco A.,

Timosencova „Studiul de fezabilitate a amplasării lacului

de acumulare pe rîul Cogîlnic (or.Cimişlia) ”, 2012.

13.  Moraru C., Arnaut N., Botnaru V., Matveeva E.,

 Timosencova A., Gîrlea A., Iaţco L., Moraru O., Burduja

I., Ţurcan L., Parasciuc V., Olari A. Studiul şi evaluarea

vulnerabilităţii la poluarea resurselor de apă subterană de pe

 teritoriul Republicii Moldova – Chisinau, IGS ASM, 2014.

223 p.